ขนาดอักษรITA สำนักเลขานุการกรม 

 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 โครงสร้างผู้บริหาร
O3 วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่/พันธกิจ
O4 แผนยุทธศาสตร์
O5 ข้อมูลติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตารฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลพื้นฐาน
••֎ O1 โครงสร้าง

      •۞ โครงสร้างตามกฎหมาย
      •۞ โครงสร้างตามการแบ่งส่วนราชการภายใน
••֎ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

      •۞ ข้อมูลผู้บริหารตามกฎหมาย
      •۞ ข้อมูลผู้บริหารตามการแบ่งส่วนราชการภายใน
••֎ O3 อำนาจหน้าที่

      •۞ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      •۞ อำนาจหน้าที่ตามการแบ่งส่วนราชการภายใน
••֎ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

      แผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 20 ปี 2560-2579
      แผนปฏิบัติราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2562 – 2566
      แผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 20 ปี 2560-2579
      •۞ แผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 20 ปี 2560-2579
      •۞ แผนปฏิบัติราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2562 – 2566
••֎ O5 ข้อมูลติดต่อ
••֎ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
••֎ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

      •۞ คู่มือการใช้งานระบบจองรถยนต์ราชการ
      •۞ คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์
      •۞ คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
      •۞ คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
      •۞ คู่มือการตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
••֎ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
••֎ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
••֎ O17 E–Service

      •۞ ระบบทะเบียนสินทรัพย์ ระบบจองรถยนต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
      •۞ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
••֎ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      •۞ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
      •۞ แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
      •۞ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
••֎ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      •۞ แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      •۞ รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      •۞ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
••֎ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      •۞ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
      •۞ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ
      •۞ แนวทางการประเมินผลการของพนักงานราชการ
      •۞ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน ของข้าราชการพลเรือสามัญ ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
      •۞ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
      •۞ หลักเกณฑ์และวิธีเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
••֎ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

      •۞ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      •۞ รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบาย No Gift Policy
••֎ O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

      •۞ นโยบายไม่รับของขวัญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
      •۞ นโยบายไม่รับของขวัญ สำนักงานเลขานุการกรม
••֎ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      •۞ การเข้าร่วมพิธีการกล่าวมอบนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
      •۞ การเป็นผู้แทนในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ วันที่ระลึก "วันกิติยากร"
      •۞ สลก. เชิญชวนบุคลากร กรม สบส. ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาด 5 ส.
      •۞ การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
      •۞ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การให้บริการ
••֎ O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

      ❀ คู่มือการใช้งานระบบจองรถยนต์ราชการ
      ❀ คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์
      ❀ คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
      ❀ คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน-การให้บริการ
      ❀ คู่มือการตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
••֎ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
••֎ O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
••֎ O18 E-Service

      ❀ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
      ❀ ระบบทะเบียนสินทรัพย์ ระบบจองรถยนต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
••֎ O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

      ❀ แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
      ❀ กรอบการพัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2564-2566
      ❀ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
      ❀ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี 2566
••֎ O24 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
••֎ O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      ❀ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร •✪• (การคัดเลือกบัญชีจากผู้สอบแข่งขันได้)
      ❀ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร •✪• (การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลรับราชการ)
      ❀ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร •✪• (การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ)
      ❀ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร •✪• (ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ)
      ❀ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร •✪• (ประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนระดับชำนาญงาน)
      ❀ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร •✪• (ประกาศหลักเกณฑ์ย้ายโอน ชำนาญการและชำนาญการ)
      ❀ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร •✪• (หลักเกณฑ์ประเมินผลงานเพื่อการย้าย โอน-เชี่ยวชาญ)
      ❀ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร •✪• (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ)
      ❀ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร •✪• (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ)
      ❂ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร •✪• (ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน ขรก. ประเภททั่วไป-วิชาการ ที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ)
      ❂ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร •✪• (หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย โอน การให้ปฏิบัติราชการ และการยืมตัวฯ)
      ❂ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร •✪• (คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ-การสอบแข่งขัน (ก.พ.))
      ❂ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร •✪• (วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ)
      ✿ การพัฒนาบุคลากร •✪• (หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและแนวทางการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมบุคลากร)
      ✿ การพัฒนาบุคลากร •✪• (กรอบการพัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2564-2566)
      ✿ การพัฒนาบุคลากร •✪• (คำสั่งพัฒนากำลังคน ปี 66)
      ❆ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ •✪• (หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เม.ย. 66)
      ❆ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ •✪• (หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เม.ย. 66)
      ❆ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ •✪• (แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรม สบส ปี 66)
      ✬ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ •✪• (การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ณ 1 ต.ค. 66)
      ✬ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ •✪• (การเลื่อนขั้นค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ณ 1 ต.ค. 66)
      ✬ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ •✪• (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรม สบส ปี 66)
      ✬ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ •✪• (การส่งบุคลากรเข้าคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม)
••֎ O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005605 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560