ขนาดอักษร 

ค่านิยม (Values)
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ข่าวสาร สารสนเทศ ด้วยใจบริการ(Admin)
A = Administration บริหารจัดการ
D= Development พัฒนา
M= Mind ใส่ใจ
I=IT Information Technology เทคโนโลยีสารสนเทศ
N=News ข่าวสาร


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005162 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560