ขนาดอักษร 

หน้าที่ตามกฎหมาย
ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ได้ปรับบทบาทภารกิจเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการเป็นหน่วย วิชาการในการกำกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ มุ่งเน้นการเป็น กรมวิชาการทำหน้าที่ควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนารูปแบบ การประเมิน เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นผู้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ในระบบ คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกในด้าน กฎหมาย ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนดให้สำนักบริหาร มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การงบประมาณ พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะของกรม
4. จัดทำระบบงาน และบริหารงานบุคคลของกรม
5. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและ ผลงานกรม
6. บริหารจัดการด้านข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
7. ติดต่อประสานงานองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความ ร่วมมือและความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตามภารกิจด้านสนับสนุน
9. พัฒนาและบริหารจัดการระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ของกรม
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005605 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560