ข้อมูล ITA ปี 2565 OIT_04_แผนกลยุทธ์HR 4ปี
 OIT_06_พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 OIT_06_ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
 OIT_06_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และหลักเกณฑ์การลาออกของพนักงานราชการ กรม สบส.
 OIT_10_18_แผนปฏิบัติการ
 OIT_11_ผลการดำเนินงานในระบบ SMART 65
 OIT_12_20_รายงานประจำปี 64
 OIT_16_สรุปรายงานประเมินพึงพอใจ ต่อ กบค
 OIT_19_ผลเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน
 OIT_25_นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 OIT_29_มาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดการเรื่องร้องเรียน HR
 OIT_30_32_33_ช่องทางการสื่อสาร
 OIT_34_42_ประกาศเจตนารมย์สุจริต
 OIT_34_42_ประกาศเจตนารมย์สุจริต
 OIT_36_37_39_แผนบริหาความเสี่ยงการทุจริต+65+(เอกสารเพิ
 OIT_38_42_43 รูปภาพกิจกรรม
 OIT_40_41_ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 01การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
 02การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 03การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
 04การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 05การย้ายข้าราชการ
 06การยืมตัวข้าราชการ
 07การรับโอนข้าราชการ
 08การให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
 09การให้โอนข้าราชการ
 10การคัดเลือกและประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ
 11การคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ
 11การคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ
 12การคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ
 13การคัดเลือกและประเมินบุคคล ระดับอาวุโส
 14การคัดเลือกข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
 15การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
 16การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ)
 17การลาออกของพนักงานราชการ
 18การเลื่อนค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ
 19การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 20การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
 21การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการบรรจุใหม่
 22การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 23การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
 24การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ
 25การเกษียณอายุราชการ
 26การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยเหลือ
 27การพัฒนาบุคลากร
 28การลาศึกษา
 O26-แผนพัฒนาบุคลากร
 การติดตามการดำเนินงาน ด้านคุณธรรม
 แผน กบค. 65
 02 ข้อมูลผู้บริหาร
 OIT_41_องค์กรคุณธรรม กบค