ขนาดอักษร

 


ติดต่อเรา
1. งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 02 – 1937000 ต่อ 18701 หรือ 02 - 1937019
E – mail : hr.gm070171@gmail.com
2. งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
โทรศัพท์ 02 – 1937000 ต่อ 18727 หรือ 02 - 1937062
E – mail : hrm.at@hotmail.com
3. งานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและสิทธิประโยชน์
3.1 งานสรรหา
โทรศัพท์ 02 – 1937000 ต่อ 18701
E – mail : hr.sanha@hotmail.com
3.2 งานเงินเดือนและถือจ่าย
โทรศัพท์ 02 – 1937000 ต่อ 18728
E – mail : hr.salary@hotmail.com
3.3 งานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ
โทรศัพท์ 02 – 1937000 ต่อ 18728
E – mail : hrm.pg999@gmail.com
3.4 งานสิทธิประโยชน์
โทรศัพท์ 02 – 1937000 ต่อ 18729
E – mail : hrm0712.5@gmail.com
4. งานพัฒนาบุคลากร
โทรศัพท์ 02 – 1937000 ต่อ 18702
E – mail : hr_infree@hotmail.com
โทรสาร 02 - 1495643
ดูแผนที


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 019793 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560