ขนาดอักษร

 


บทบาทภารกิจ
1. จัดทำ ขับเคลื่อน และประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ส่งเสริม พัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากรกรมฯ
5. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมิน พัฒนานวัตกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 019793 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560