ขนาดอักษร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกลการขับเคลื่อนงาน กำลังคนอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนากำลังคนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธำรงรักษาคนคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 019793 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560