ขนาดอักษร

โครงสร้างบุคลากร


ชื่อ : นางสุชัญญา อุไรสินธว์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อ : นางสาวพลอยลดา บุญเมือง

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

กลุ่มสรรหาบุคคล

ชื่อ : นางจิณห์นิภา วรจิตรนนท์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสรรหาบุคคล

ชื่อ : นางสาวธัญลักษณ์ รักกลาง

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ชื่อ : นางสาวจรรยา ครองญาติ

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

 

กลุ่มบรรจุแต่งตั้ง

ชื่อ : นางนงนุช ภูติโยธิน

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบรรจุแต่งตั้ง

ชื่อ : นางสาวปาริชาติ โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

 

กลุ่มเงินเดือนและถือจ่าย

ชื่อ : นางสุณี หาญศรีวรพงศ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มเงินเดือนและถือจ่าย

ชื่อ : นางสาววาสนา ศิวจิรานนท์

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ชื่อ : นางสาวพรชนก ขันมั่น

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

 

กลุ่มบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ

ชื่อ : นางยุภา ศิริพัฒน์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ

ชื่อ : นางสาวสุภาภรณ์ ภูวนาถศรัณญา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

กลุ่มพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและประเมินผล

ชื่อ : นางสุชัญญา อุไรสินธว์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและประเมินผล

ชื่อ : นางดวงนภา ปัทมากร

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเน็จความชอบ

ชื่อ : นางสาวเยาวลักษณ์ พันธุลาภ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเน็จความชอบ

ชื่อ : นางชนิดาภา ณ ระนอง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อ : นางสาวอุษาพร บุญรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

ชื่อ : นางสาวอัจฉรา วันเจียม

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ มงคลจักรวาล

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ชื่อ : นางสาวลัลธริมา บุญพิมพ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางสาววิรัลพัชร กรชญา

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 019793 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560