ขนาดอักษร

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
 

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖”

 

พันธกิจ

1)มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารจัดการ ภาครัฐที่ดี
2)พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3) ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม
4)พัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
6)เครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


ค่านิยม

มุ่งมั่นบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 019793 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560