logo_hss
ระบบบริการยื่นขอลงทะเบียนออนไลน์ (Biz Portal)
ฌกส. อสม.
Smart อสม.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คลังสื่อประชาสัมพันธ์
    

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียด..


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ปี 2567

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ปี 2567 รายละเอียด..


กรม สบส. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 ปั้นวิทยากรมืออาชีพป้อนสู่สถาบันการศึกษา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 จำนวน 40 คน พัฒนาศักยภาพและทักษะวิทยากรด้านการบริการสุขภาพให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญใ รายละเอียด..


กรม สบส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกับนโยบาย 12 1 ฯ ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกับนโยบาย 12 1 สู่มาตรฐานโรงพยาบาลต้นแบบศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แก รายละเอียด..


กรม สบส. จัดเวทีรับฟังความเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี Medical Hub (พ.ศ. 2568-2577)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2568 - 2577) จากหน รายละเอียด..


กรม สบส. หารือ คปภ. และสมาชิก พัฒนาระบบประกันสุขภาพ “แม่อุ้มบุญ”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัทสมาชิก พัฒนาระบบประกันสุขภาพสำหรับกรณีการตั้งครรภ์แทน ดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาล รายละเอียด..

                         
                         


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์สารบรรณกลาง : saraban@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 006959 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564