logo_hss
ระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ระบบบริการยื่นขอลงทะเบียนออนไลน์ (Biz Portal)
ฌกส. อสม.
Smart อสม.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คลังสื่อประชาสัมพันธ์
    

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ มัณฑนากรปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน รวม 7 อัตรา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมั รายละเอียด..


กรม สบส.เผยนักเรียน กว่าร้อยละ 68 ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงรับประทานอาหารร่วมกันจากความเคยชิน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยนักเรียน กว่าร้อยละ 68 ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงรับประทานอาหารร่วมกันจากความเคยชิน หรือมองว่าร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลใกล้ชิดไม่เสี่ยงโรคโควิด 19 แนะสถาบันการศึกษา และผู้ปกครอง รายละเอียด..


ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาด าเนินการและรายงานผล ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาด าเนินการและรายงานผล ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้ รายละเอียด..


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ รายละเอียด..


ประกาศการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนทัศนมาตรศาสตร์

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2565 รายละเอียด..


กรม สบส. แนะสุขบัญญัติ รับลมหนาว ปฏิบัติได้ทุกคน ทุกวัย

กรม สบส. แนะปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ รับลมหนาวมาเยือน ดูแลของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันหนาวให้สะอาด ล้างมือก่อนหลังทานอาหาร ทานอาหารปรุงสุกร้อน สร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย และออกกำลังกายยืดเหยีย รายละเอียด..

                         
                         


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1426 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th อีเมล์สารบรรณกลาง : saraban@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 063112 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564