logo_hss
ระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ระบบบริการยื่นขอลงทะเบียนออนไลน์ (Biz Portal)
ฌกส. อสม.
Smart อสม.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คลังสื่อประชาสัมพันธ์
    

สื่อประชาสัมพันธ์ ชุด สถานพยาบาลต้องรู้

อินโฟกราฟิก ชุด “สถานพยาบาลต้องรู้” จำนวน 10 เรื่อง 1. ห้องตรวจโรคที่มีพื้นที่ปิดมิดชิด ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการ เพื่อความปลอดภัย 2. ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 3. การนำ รายละเอียด..


สบส. ชู “ตำบลวิถีชีวิตใหม่” เป็นกลไกขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชู “ตำบลวิถีชีวิตใหม่” เป็นกลไกขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจ นำพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วม เป็นแกนนำชาวชุมชนเตรียมพร้อมรับโรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย นา รายละเอียด..


รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด..


รายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ...

รายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ... รายละเอียด..


กรม สบส.เร่งประสาน อสม.ร่วมรณรงค์แนวทาง “รับ รู้ ปรับ ใช้” สร้างความเข้าใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งประสานเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ทั่วไทย ร่วมลงพื้นที่ชุมชนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ตามหลัก “รับ รู้ ปรับ ใช้” ในการใช้กัญชาอย่า รายละเอียด..

                         
                         


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1426 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th อีเมล์สารบรรณกลาง : saraban@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 138493 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564