แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. เพศ
๒. อายุ
๓. สายงาน
๔. ระดับการศึกษา
 
ส่วนที่ ๒: ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายละเอียด : ด้านข้อมูล
ข้อ คำถาม
๒.๑.๑  มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
๒.๑.๒  ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
๒.๑.๓  ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
๒.๑.๔  ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงความต้องการ

ส่วนที่ ๓: ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายละเอียด : ด้านการใช้งาน
ข้อ คำถาม
๒.๒.๑  ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
๒.๒.๒  ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
๒.๒.๓  สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
ส่วนที่ ๔: ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายละเอียด : ด้านรูปแบบ
ข้อ คำถาม
๒.๓.๑  ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจนและถูกต้อง
๒.๓.๒  ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
ส่วนที่ ๕: ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายละเอียด : ด้านการใช้ประโยชน์
ข้อ คำถาม
๒.๔.๑  การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ส่วนที่ ๕: ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ