วัตถุประสงค์ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทำแบบสำรวจนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามและวัดความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร ในรูปแบบของการพัฒนาองค์การโดยนำหลักเกณฑ์ PMQA มาเป็นเครื่องมือในหมวดที่ 1 การนำองค์กร ซึ่งครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน O และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลและความพึงพอใจของท่าน ซึ่งข้อมูลจะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป โดยแบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

      หน่วยงาน 

1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 วุฒิการศึกษา

1.4 ประเภทตำแหน่ง
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร
ประเด็นการสำรวจ
 1.การกำหนดทิศทางการทำงานขององค์การ
 1.1 การกำหนดทิศทางการทำงานขององค์การมีความชัดเจนและครอบคลุมเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
 1.2 การกำหนดทิศทางขององค์การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
 1.3 การกำหนดทิศทางขององค์การสามารถดำเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ 
 1.4 การระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามทิศทางขององค์การมีความชัดเจน
 1.5 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการกำหนดทิศทางขององค์การอย่างเป็นระบบ
 2. การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้บุคลากรรับรู้
 2.1 การชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การให้บุคลากรได้ทราบอย่างชัดเจน
 2.2 การกระตุ้นบุคลากรเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการให้บรรลุผลตามทิศทางที่กำหนด
 2.3 การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สื่อสารโต้ตอบแบบ 2 ทิศทาง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน
 2.4 การทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางขององค์การให้กับบุคลากรขององค์การ
 2.5 การส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างเต็มศักยภาพ
 3. การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
 3.1 การสร้างความผูกพันและความร่วมมือภายในองค์การผ่านกระบวนการ/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
 3.2 การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
 3.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันในทุกระดับ
 3.4 การมอบอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการให้แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ
 3.5 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
 4. การให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์การ
 4.1 การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีมีความเป็นรูปธรรม 
 4.2 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีสอดคล้องเชื่อมโยงกับค่านิยม วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมองค์การ
 4.3 การสื่อสาร เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีภายในองค์การมีความทั่วถึง
 4.4 การบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์การ 
 4.5 การเปิดเผยและเปิดโอกาสให้บุคลากรตรวจสอบการบริหารงานได้ 
 5. การเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้บริหารในการดำเนินการเรื่องต่างๆ
 5.1 การปฏิบัติตัวต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
 5.2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การของผู้บริหาร และสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ
 5.3 การชี้นำให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์
 5.4 การบริหารองค์การให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 5.5 การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร

JJ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสำรวจ JJ