logo_hss

ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7029 - 30

 
 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7033

 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7031

 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7032


ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อ : นางนัยนา อภิวัฒนพร

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18818

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นางสาวสุพัญณีย์ มาแดง

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18326

 

กลุ่มงานจริยธรรม

ชื่อ : นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7033

 

สำนักงานเลขานุการกรม

ชื่อ : นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18600


 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ชื่อ : ทันตแพทย์หญิงนลินา ตันติรามัย

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7016

 

กองวิศวกรรมการแพทย์

ชื่อ : นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2149 5680 ต่อ 1345

 

กองแบบแผน

ชื่อ : นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18318

 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ชื่อ : นายจรัส รัชกุล

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18724

 

กองสุขศึกษา

ชื่อ : นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 700 ต่อ 18707

 
 

กองกฎหมาย

ชื่อ : นายชาตรี พินใย

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18828

 

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ชื่อ : นายอัครพล คุรุศาสตรา

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7058

 

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ชื่อ : นางปภิภากร สุวรรณกาศ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7094

 

สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ชื่อ : นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 700 ต่อ 18707

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นายอภินันท์ นิลฉาย

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7088

 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ : นายศุภชัย กันทาใจ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18700

 

กลุ่มแผนงาน

ชื่อ : นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18816

 

ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ

ชื่อ : นางกรรณิการ์ รุจิวรโชติ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18108

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ชื่อ : นายนฤดล อ่วมสุข

เบอร์โทรศัพท์ : 05 311 2220 ต่อ 101

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ชื่อ : นายประวิทย์ เกตุทอง

เบอร์โทรศัพท์ : 05 500 5909

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

ชื่อ : นายอุทิศ จิตเงิน

เบอร์โทรศัพท์ : 05 622 1289

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

ชื่อ : นายประวิทย์ สัพพะเลข

เบอร์โทรศัพท์ : 02 149 5614 ต่อ 101

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ชื่อ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 03 233 7258

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

ชื่อ : นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์

เบอร์โทรศัพท์ : 03 839 7233

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7

ชื่อ : นายถวิล เลิกชัยภูมิ

เบอร์โทรศัพท์ : 04 324 3738-39 ต่อ 119

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

ชื่อ : นายวิมล ยาทองไชย

เบอร์โทรศัพท์ : 04 221 7531

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

ชื่อ : นายสมนึก โลหณุต

เบอร์โทรศัพท์ : 04 421 2179

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ชื่อ : นายมงคล ปิยปัญญา

เบอร์โทรศัพท์ : 04 525 1749

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ชื่อ : นายสุเทพ พ่วงแม่กลอง

เบอร์โทรศัพท์ : 07 720 0149

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

ชื่อ : นางศศิจริญญา อำม์พรพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : 07 433 6087

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อ : นายอุทิศ จิตเงิน

เบอร์โทรศัพท์ : 05 622 2381

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อ : นายคงจักร์ บุญทัน

เบอร์โทรศัพท์ : 04 322 4605

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

ชื่อ : นางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์

เบอร์โทรศัพท์ : 03 846 7251

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐา ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อ : นายรุจ เรืองพุทธ

เบอร์โทรศัพท์ : 07 544 6354

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

ชื่อ : นายสุนทร สีทองแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ : 07 336 1145

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 

 

 


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์สารบรรณกลาง : saraban@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 006960 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564