ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7029 - 30

 
 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7032

 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7033

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7031


ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อ : นางพอชม ฉวีวัฒน์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18818

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นางสาวสุพัญณีย์ มาแดง

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18326

 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7034

 

สำนักงานเลขานุการกรม

ชื่อ : นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18600


 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ชื่อ : ทันตแพทย์หญิงนลินา ตันติรามัย

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7016

 

กองวิศวกรรมการแพทย์

ชื่อ : นายสมชาย อินทร์เนียม


เบอร์โทรศัพท์ : 02 149 5680-91 ต่อ 1219

 

กองแบบแผน

ชื่อ : นายถาวร ขาวแสง


เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 700 ต่อ 18318

 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ชื่อ : นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7024

 

กองสุขศึกษา

ชื่อ : นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18725

 
 

กองกฎหมาย

ชื่อ : นางจันฑนา จินดาถาวรกิจ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18828

 

กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ชื่อ : นางสาวเสาวภา จงกิตติพงศ์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7058

 

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ชื่อ : นางสาวสุวภรณ์ แนวจำปา

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7094

 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18623

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นายอภินันท์ นิลฉาย

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7088

 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ : นางจิณห์นิภา วรจิตรานนท์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18700

 

กลุ่มแผนงาน

ชื่อ : นายอัครพล คุรุศาสตรา

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18816

 

สำนักผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ : นายสุชาติ เลาบริพัตร

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18606

 

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ชื่อ : นางดรุณี วัชรธรรม

เบอร์โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18102

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 1

ชื่อ : นายกำพล ใหลมา

เบอร์โทรศัพท์ : 05 311 2220 ต่อ 101

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่่ 2

ชื่อ : นายดิเรก สุวรรณประทีป

เบอร์โทรศัพท์ : 05 500 9509

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 3

ชื่อ : นายทรงยศ ศรีทองคง

เบอร์โทรศัพท์ : 05 622 1289

 


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 4

ชื่อ : นายประวิทย์ สัพพะเลข

เบอร์โทรศัพท์ : 02 149 5614 ต่อ 101

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 5

ชื่อ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ

เบอร์โทรศัพท์ : 03 233 7258

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 6

ชื่อ : นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล

เบอร์โทรศัพท์ : 03 839 7233

 


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 7

ชื่อ : นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา

เบอร์โทรศัพท์ : 04 324 3738-39 ต่อ 119

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 8

ชื่อ : นายวิมล ยาทองไชย

เบอร์โทรศัพท์ : 04 221 7531

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 9

ชื่อ : นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว

เบอร์โทรศัพท์ : 04 421 2179

 


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 10

ชื่อ : นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ : 04 525 1749

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 11

ชื่อ : นายวันชัย มั่นสมฤทธิ์

เบอร์โทรศัพท์ : 07 720 0149

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 12

ชื่อ : นายสุวิทย์ บุญวิชัย

เบอร์โทรศัพท์ : 07 433 6087

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อ : นายไพศาล เจียนศิริจินดา

เบอร์โทรศัพท์ : 05 622 2373

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อ : นายมงคล ปิยปัญญา

เบอร์โทรศัพท์ : 04 322 4605

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

ชื่อ : นางมณฑา กิตติวราวุฒิ

เบอร์โทรศัพท์ : 03 846 7251

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐา ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อ : นายรุจ เรืองพุทธ

เบอร์โทรศัพท์ : 07 544 6354

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

ชื่อ : นายจรัส รัชกุล

เบอร์โทรศัพท์ : 07 336 1145

 

 

 


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1426 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 009269 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559