ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประเมินความรู้ความสามารถ ของผู้ขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ ครงั้ที่ 1/2561 กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประเมินความรู้ความสามารถ ของผู้ขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ ครงั้ที่ 1/2561 กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ สอบวนัอาทิตย์ที่ 23 ธนัวาคม 2561 เวลา 13 รายละเอียด..


ลงทะเบียนผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพในงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพครั้งที่ 2

ข่าวด่วน !!! ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนเพื่อจำหน่ายสินค้าในงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ริมคลองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงทะเบียนทาง goo.gl/vcMao4 รายละเอียด..


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบโอกาสสานฝันให้คนไทยผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ได้เที่ยวตามฝันฟรีครั้งหนึ่งในชีวิต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบโอกาสสานฝันให้คนไทยผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ได้เที่ยวตามฝันฟรีครั้งหนึ่งในชีวิต รายละเอียด..


เบิกจ่ายอย่างไรห่างไกล สตง.

เบิกจ่ายอย่างไรห่างไกล สตง. นับผิดวันชีวิตเปลี่ยน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ รายละเอียด..


กรม สบส. เตือนภัยวัณโรคปอด ภัยร้ายใกล้ตัว แนะปฏิบัติ ห่างไกลได้ด้วยสุขบัญญัติ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เตือนภัยวัณโรคปอด แนะประชาชนทำร่างกายให้แข็งแรงด้วยสุขบัญญัติให้เป็นนิสัย ออกกำลังกาย ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตรวจสุขภาพประจำปี และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่เส รายละเอียด..


กรม สบส.จ่อสอบคลินิก หลังถูกร้องเอี่ยวเอเจนซี่ชวนสาวศัลยกรรมจนเกิดผลกระทบนับสิบราย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ่อสอบคลินิกเสริมความงามย่านพหลโยธินและปทุมวัน หลังถูกร้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเอเจนซี่ในการโฆษณาชักชวนให้หญิงสาวหลายรายมารับบริการศัลยกรรมหน้าอกจนเกิดผลกระทบ ทั้งแผลติดเชื้อ หน รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 60 smart 61 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 Facebook Twitter เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย ส่งเรื่องร้องเรียน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 065042 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559