ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

 
 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร
 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อ : นางพอชม ฉวีวัฒน์

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นางสาวสุพัญณีย์ มาแดง

 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

 

สำนักบริหาร

ชื่อ : นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์


 

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ชื่อ : ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

 

กองวิศวกรรมการแพทย์

ชื่อ : นายปริญญา คุ้มตระกูล


กองแบบแผน

ชื่อ : นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา


 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ชื่อ : นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย

 

กองสุขศึกษา

ชื่อ : นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์

 
 

กองกฎหมาย

ชื่อ : นางจันฑนา จินดาถาวรกิจ

 

กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ชื่อ : นางสาวเสาวภา จงกิตติพงศ์

 

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล

 

กลุ่มอำนวยการ

ชื่อ : นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นายอภินันท์ นิลฉาย

 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ : นางสุชัญญา อุไรสินธว์

 
 

กลุ่มแผนงาน

ชื่อ : นายอัครพล คุรุศาสตรา

 
 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 1

ชื่อ : นายถาวร ขาวแสง

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่่ 2

ชื่อ : นายดิเรก สุวรรณประทีป

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 3

ชื่อ : นายทรงยศ ศรีทองคง

 


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 4

ชื่อ : นายสุเทพ เพชรหาญ

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 5

ชื่อ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 6

ชื่อ : นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล

 


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 7

ชื่อ : นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 8

ชื่อ : นายวิมล ยาทองไชย

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 9

ชื่อ : นายสามารถ ชัยวงษ์

 


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 10

ชื่อ : นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 11

ชื่อ : นายวันชัย มั่นสมฤทธิ์

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 12

ชื่อ : นายชวลิต ดำเรืองศรี

 

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ

 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อ : นายไพศาล เจียนศิริจินดา

 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อ : นางวรารัตน์ กิจพจน์

 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

ชื่อ : นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย

 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อ : นางวีณาพร สำอางศรี

 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

ชื่อ : นายจรัส รัชกุล

 

 

 


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005713 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559