คุณธรรมและความโปร่งใส กรม สบส.
ประการศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน