คุณธรรมและความโปรงใสตาม ITA 2561
1. ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
2. เกียรติบัตรโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2559