คุณธรรมและความโปรงใสตาม ITA 2560
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขประกาศเจตจำนงสุจริตนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
2. เกียรติบัตร โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ