วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ กรมสนับสนุนบริการบริการสุขภาพ

“ เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง”


 

พันธกิจ

“ มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และ อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง”


ค่านิยม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส.

สมรรถนะเป็นฐาน

บ.

บริการด้วยใจ

ส.

ใฝ่สามัคคี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 108875 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559