คู่มือต่างๆ คู่มือประชาชน : การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านระบบบริการสุขภาพเกี่ยวกับสถานพ
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย
 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการดำเนินการทางวินัย
 คู่มือการปฏิบัติงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงครั้งที่ 2
 คู่มือการจัดการโฆษณาสถานพยาบาล (KM)
 คู่มือการดำเนินคดี (KM)
 คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจร่างนิติกรรมสัญญา