การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูแบบฟอร์มที่ 1 : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบฟอร์มที่ 3 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน / รอบ 12 เดือน)
แบบฟอร์มที่ 4 : แบบรายงานข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2566
แบบฟอร์มที่ 5 : รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวอย่างประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวอย่างประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวอย่างประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ 2566
แบบประเมินพฤติกรรม(Excel)กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แบบรายงานพฤติกรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1667 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์