องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฯ
 1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 1.2.1 รายละเอียดของโครงการตามแผนฯ
 2.1 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 2.2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 2.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาก
 3.1 กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ
 3.1.1 ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายฯ
 3.2 แบบรายงานผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม
 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯรอบ 6 เดือน
 3.4 รายงานประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรม
 4.1 กิจกรรมยกย่องเชิดชู บุคลากรภายในองค์กร
 4.2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูหน่วยงานภายใน
 5.2 แผนส่งเสริมคุณธรรม กบค ปี 2566
 5.3 แบบรายงานผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม ปี 2566