ขนาดอักษร

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
 

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและการพึงตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม”

 

บทบาท

1. จัดทำแผนและนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
2. กำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง การบริหารจัดการ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
3. ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. เฝ้าระวังการดำเนินการตามกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
5. ประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง


ค่านิยม

มุ่งมั่นบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000756 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560