ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

        

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดตั้งหน่วยงานภายใน ตามคำสั่ง ที่ 3924/2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เรื่องจัดตั้งหน่วยงานภายใน (ฉบับที่ 3) “ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ” ขึ้นเป็นส่วนราชการภายในและให้มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ดำเนินการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินการตามกฎหมาย การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและประสานงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

    จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000272 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560