ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสู่องค์กร ดิจิทัล”


พันธกิจ

(1) บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้เป็นระบบเดียว
(2) กำหนดและพัฒนามาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการกฎหมาย พ.ร.บ. และ พ.ร.ฎ. กำหนดเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัล
(4) พัฒนาแพลตฟอร์มกลางและฐานข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(5) พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(6) พัฒนาและขับเคลื่อนข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัล
(7) สนับสนุนให้บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(8) ส่งเสริมให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) ให้คำปรึกษาแนะนำ และส่งเสริมการใช้ดิจิทัล แก่หน่วยงานในสังกัด
(10) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เป้าหมาย

(1) ยกระดับระบบบริหารจัดการและระบบบริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(2) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อระบบบริการที่ดีขึ้นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชน
(3) สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการใช้ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001384 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560