การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ


คลิ๊กลิ้ง

 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฯ
 1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 1.2.1 รายละเอียดของโครงการตามแผนฯ
 2.1 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 2.2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 2.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาก