ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ตามร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ร่าง) ประการศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในสถานพยาบาล
 แบบสอบถาม