https://hss.moph.go.th/webs/sec/show_topic.php?id=811

คู่มือตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


  คลิ๊กลิ้ง

 คู่มือตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ