https://hss.moph.go.th/webs/sec/show_topic.php?id=579

แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ประกาศแก้ไข
 รายชื่อแนบท้ายประกาศตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 รายชื่อแนบท้ายประกาศตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 รายชื่อแนบท้ายประกาศตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ