กองสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กองแบบแผน
กองวิศวกรรมการแพทย์
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กองสุขศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กองแผนงาน
กองสุขภาพระหว่างประเทศ
กองกฏหมาย
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต


สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จ.พิษณุโลก
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 จ.นครสวรรค์
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จ.นนทบุรี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จ.ราชบุรี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จ.ชลบุรี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จ.ขอนแก่น
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 จ.อุดรธานี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จ.นครราชสีมา
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จ.อุบลราชธานี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จ.สงขลา