ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566