IIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ IIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ