ขอเชิญชวนตอบแบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญชวนตอบแบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566