แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรื่อน ตาม พรบ.ระเบียบ ขรก. พ.ศ. 2551 กรณีศึกษา...ให้เดินทางไปศึกษาดูงาน