ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

        

กองกฎหมายได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามคำสั่ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 118/2554
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 (ใช้ชื่อสำนักกฎหมาย) โดยอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในขณะนั้น ได้มีนโยบายให้การดำเนินงาน
ด้านกฎหมายของกรมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงได้นำเอานิติกรจากกลุ่มนิติการ สำนักบริหาร และนิติกรจากสำนักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะมาปฏิบัติงานในกองกฎหมาย โดยปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของนิติกรทั้งสองแห่งได้แก่ ด้านการพัฒนากฎหมาย
และปรับปรุงกฎหมาย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการดำเนินการด้านวินัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ โดยมี
นายภัทระ แจ้งศิริเจริญ เป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายคนแรก ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดตั้งหน่วย
งานภายในโดยเปลี่ยนจากสำนักกฎหมายเป็น “กองกฎหมาย” ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1580/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางจันฑนา จินดาถาวรกิจ เป็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย จนถึงปัจจุบัน


    จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001689 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560