https://hss.moph.go.th/webs/ict/show_topic.php?id=808

2020 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2020 หนังสือแจ้งเวียนคำสั่งฯ
 2020 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ