ขอเชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการของศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ฯ และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)