เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ