รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ รับโอน