ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (1 ตำแหน่ง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์