การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ รอบที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลื่อนค่าจ้าง 1 ต.ค.65