สำรวจข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงานในสังกัด กรม สบส. กรอบจ้างเหมา 2564
 แบบฟอร์มลงข้อมูล