ประกาศรายชื่อข้าราขการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสุ๋ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกHiPPSรุ่นที่ 16