อธิบดีกรม สบส. นำเสนอความสำเร็จของระบบบริการปฐมภูมิไทย ผ่านการประชุม สธ.นานาขาติ ณ นครเจนีวา Pic