กรม สบส. เพิ่มทักษะป้องกันอันตรายจากสารพิษ ส่งต่อชุดความรู้การป้องกันตัวจากสารเคมี ผ่าน “SMART อสม.” picture