ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงราชกิจจานุเบกษา 4 ฉบับ กฎกระทรวงกำหนดชื่อ
 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ
 กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวน
 กฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ