(ฉบับใหม่) ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง เงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะของต่างประเทศ พ.ศ. 2566 กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน