อธิบดีกรม สบส. เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพชมรม อสม.แห่งประเทศไทย