กรม สบส. ชูโรงพยาบาลต้นแบบและสู่สากล ผ่านประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน