รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ประกาศรับสมัคร