รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม